Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

İlan

Resmi İlan (Web Sitesi) - Web Sitesi | 05.04.2023 - 17:36
 

İlan

İlan
İLAN Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından   SIRA  NO İhale Edilecek Yerin adı, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Yer Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı 1 Hastane Bahçesi Kafeterya ve Market Yeri 12.04.2023 saat:14.30 SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Üniversitemiz Doğu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde bulunan toplam 536,47 m2 (297,83 m2 kapalı alan, 131,88 m2 kapalı bahçe alanı, 106,76 m2 bahçe alanı) yüzölçümlü alan “Kafeterya ve Market Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir. İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 470.000,00 TL, geçici teminat tutarı 14.100,00 TL dir.                   1- Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmaz,  hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile  tabloda belirtilen gün ve saatlerde kiraya verilecektir. 2- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 200,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesinden temin edebilirler. 3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir: Sunulması Gereken Belgeler: Gerçek kişi katılması halinde; Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi, Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı, (EK-1) Noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi katılması halinde; İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (EK-1) Gerçek kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli adli sicil kaydı belgesi (Adli sicil kaydından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 141,142, 148, 149, 155, 157, 158, 185, 186, 187, 188, 194,195, 220, 247, 250, 252, 299 300, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ncı maddelerinde yer alan suçlardan hüküm verilmediği anlaşılması gerekir.) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Vergi Dairesinden alınmış vergi borcu olmadığını gösterir belge. Üniversitemiz bünyesindeki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli ait Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı. Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda herhangi bir kiracılık ilişkisi kurulmamış kişiler için Ek-2’de yer alan taahhütname. Ek-3’e uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu. Şartnamenin 12 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş geçici teminata ilişkin belge.  2886 sayılı Devlet İhâle Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddelerinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddelerinde belirtilen suçlar ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanununun 10, 11 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname, (Ek-4) İsteklinin yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl süreyle kantin/kafeterya işletmeciliği ile ilgili deneyime sahip olması. İhaleye istekli olarak katılan gerçek ve tüzel kişi kafeterya ve market yeri için planlanan tadilat ve yenileme işlemini herhangi bir bedel istemeksizin teknik şartname (5 sayfa)  de yazan şekli ile yapacağına, yaptıracağına ve sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde söz konusu yer için yapılmış olan yatırım, tadilat ve benzeri giderler için üniversite idaresini sorumlu tutmayacağına ve tadilatı yapılan ve yenilenen malzemeleri söküp götürmeyeceğine öğrenci, personel, hasta ve hasta yakınları yararına idareye bırakacağına, söz konusu tadilat işlerini yapmaması durumunda sözleşmeyi fesih edip, tahliye edeceğine dair noterce tasdik edilmiş taahhütname (EK- 5) Şartnamenin 12 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş, yapılması planlanan tadilat ve yenileme işlemi süresi için 65.000,00 TL teminata ilişkin belge. İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine vermeleri gerekmektedir. Hazırlanan belgeler ihale saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. İhale Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır. Kira bedelinde KDV hariçtir. Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.               İLAN OLUNUR      
İlan

İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

 

SIRA
 NO

İhale Edilecek Yerin adı,
İhale Tarihi ve Saati,
İhalenin Yapılacağı Yer

Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler,
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı

1

Hastane Bahçesi Kafeterya ve Market Yeri

12.04.2023 saat:14.30 SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

Üniversitemiz Doğu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde bulunan toplam 536,47 m2 (297,83 m2 kapalı alan, 131,88 m2 kapalı bahçe alanı, 106,76 m2 bahçe alanı) yüzölçümlü alan “Kafeterya ve Market Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 470.000,00 TL, geçici teminat tutarı 14.100,00 TL dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmaz,  hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile  tabloda belirtilen gün ve saatlerde kiraya verilecektir.

2- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 200,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesinden temin edebilirler.

3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir:

Sunulması Gereken Belgeler:

 1. Gerçek kişi katılması halinde;
  1. Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
  2. Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı, (EK-1)
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi katılması halinde;
  1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
  3. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (EK-1)
 3. Gerçek kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli adli sicil kaydı belgesi (Adli sicil kaydından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 141,142, 148, 149, 155, 157, 158, 185, 186, 187, 188, 194,195, 220, 247, 250, 252, 299 300, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ncı maddelerinde yer alan suçlardan hüküm verilmediği anlaşılması gerekir.)
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge.
 6. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Vergi Dairesinden alınmış vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 7. Üniversitemiz bünyesindeki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli ait Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.
 8. Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda herhangi bir kiracılık ilişkisi kurulmamış kişiler için Ek-2’de yer alan taahhütname.
 9. Ek-3’e uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu.
 10. Şartnamenin 12 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş geçici teminata ilişkin belge.
 11.  2886 sayılı Devlet İhâle Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddelerinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddelerinde belirtilen suçlar ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanununun 10, 11 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname, (Ek-4)
 12. İsteklinin yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl süreyle kantin/kafeterya işletmeciliği ile ilgili deneyime sahip olması.
 13. İhaleye istekli olarak katılan gerçek ve tüzel kişi kafeterya ve market yeri için planlanan tadilat ve yenileme işlemini herhangi bir bedel istemeksizin teknik şartname (5 sayfa)  de yazan şekli ile yapacağına, yaptıracağına ve sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde söz konusu yer için yapılmış olan yatırım, tadilat ve benzeri giderler için üniversite idaresini sorumlu tutmayacağına ve tadilatı yapılan ve yenilenen malzemeleri söküp götürmeyeceğine öğrenci, personel, hasta ve hasta yakınları yararına idareye bırakacağına, söz konusu tadilat işlerini yapmaması durumunda sözleşmeyi fesih edip, tahliye edeceğine dair noterce tasdik edilmiş taahhütname (EK- 5)
 14. Şartnamenin 12 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş, yapılması planlanan tadilat ve yenileme işlemi süresi için 65.000,00 TL teminata ilişkin belge.

İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine vermeleri gerekmektedir.

Hazırlanan belgeler ihale saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.

İhale Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

Kira bedelinde KDV hariçtir.

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

             İLAN OLUNUR

 

 

 

Habere ifade bırak !
Administrator Administrator
Administrator Administrator
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve olay32.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.